top of page

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI https://www.vibraplus.net/ TER NAROČILA IZDELKOV IN STORITEV, KI JIH PONUJA VIBRAPLUS, Mihaela Lederhas, s.p., Majcigerjeva 1, 2000 Maribor.

 

 1. UVODNE DOLOČBE

 • Predmetni splošni pogoji določajo pravice in obveznosti obiskovalcev ter uporabnikov spletne strani https://www.vibraplus.net/ ter pravice in obveznosti kupcev proizvodov ali naročnikov storitev, ki jih ponuja spletna stran https://www.vibraplus.net/ oziroma VIBRAPLUS, Mihaela Lederhas, s.p., Majcigerjeva 1, 2000 Maribor.

 • Oseba, ki obišče spletno stran https://www.vibraplus.net/ ali jo uporablja na način, da se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov, naroči storitev ali na drug način sporoči svoje osebne podatke, se izrecno strinja s predmetnimi splošnimi pogoji. Prav tako poda oseba izrecno privolitev k veljavnosti teh splošnih pogojev, če sklene z Mihaelo kakršno koli pogodbo ali na drug način izrazi strinjanje s temi splošnimi pogoji.

 • Za vprašanja, ki s temi splošnimi pogoji niso podrobneje urejena, se uporabi veljavna zakonodaja oziroma predpisi.

 • V primeru, da katere določbe teh splošnih pogojev nasprotujejo veljavni zakonodaji oziroma predpisom, to ne vpliva na veljavnost splošnih pogojev, temveč se namesto takšnih določb uporabijo zakonske določbe oziroma določbe veljavnih predpisov. Druge določbe splošnih pogojev v tem primeru veljajo še naprej.

 • Predmetni splošni pogoji so vedno na voljo na spletni strani https://www.vibraplus.net/ z namenom, da se lahko obiskovalec, uporabnik, kupec ali naročnik z njimi kadar koli seznani.

2. UPORABA POJMOV

 • Obiskovalec je vsaka oseba, ki obišče spletno stran https://www.vibraplus.net/ , vendar ne naroči storitev ali se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov.

 • Je vsaka oseba, ki uporablja spletno stran https://www.vibraplus.net/   na način, da se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov, naroči izdelek storitev ali na drug način z izpolnitvijo spletnega obrazca sporoči svoje osebne podatke.

 • Naročnik je oseba, ki naroči katero koli izmed storitev, ki jih ponuja spletna stran https://www.vibraplus.net/  oziroma Mihaela Lederhas.

 • Kupec je oseba, ki naroči kateregakoli od izdelkov, ki jih ponuja spletna stran https://www.vibraplus.net/  oziroma Mihaela Lederhas.

Upravljavec osebnih podatkov oz. upravljavec spletne strani ter ponudnik je VIBRAPLUS, Mihaela Lederhas, s.p., Majcigerjeva 1, 2000 Maribor. 

3. PONUDBA OZIROMA OPRAVLJANJE STORITEV

 • Mihaela Lederhas oziroma z njene strani pooblaščene osebe nudijo storitve za nego telesa, izobraževanja, seminarje, svetovanja, inštruiranje, mentoriranje, organizacijo dogodkov, informacijske proizvode

 • in druge podobne storitve po naprej predvidenih programih ali individualno.

 • Mihaela Lederhas ne ponuja zdravstvenih storitev, storitev zdravstvene terapije ter psihoterapije, ponudba storitev ter programov pa tudi ni nadomestilo za klasično medicino.

Uporabnik spletne strani oziroma naročnik storitev s sprejemom teh splošnih pogojev izjavlja, da je seznanjen z naravo storitev, ki jih ponuja spletna stran https://www.vibraplus.net/  oziroma VIBRAPLUS, Mihaela Lederhas, s.p.

 • V primeru, da se posameznik odloči sodelovati v predvidenem programu in naroči storitev, se strinja, da so mu na voljo samo storitve, ki so predvidene v okviru tega programa. Ponudnik ima do trenutka izvedbe programa pravico do spremembe le-tega, o čemer bo naročnika obvestil do začetka izvajanja programa.

 • Z naročilom storitev oziroma programa se uporabnik oziroma naročnik zaveže, da bo pokazal ustrezno mero profesionalnosti ter spoštovanja do ponudnika oziroma z njegove strani pooblaščene osebe oziroma do ostalih uporabnikov oziroma naročnikov, v kolikor gre za skupinski program, hkrati pa tudi, da bo upošteval pravila oziroma navodila, dana znotraj programa. V primeru, da uporabnik oziroma naročnik tega ne bo storil, je ponudniku oziroma morebitnim drugim uporabnikom oziroma naročnikom odgovoren za vso povzročeno škodo. V kolikor je zaradi neustreznega obnašanja oziroma neupoštevanja pravil s strani posameznega uporabnika oziroma naročnika ogroženo zdravje oziroma življenje drugih oseb oziroma živali, ima ponudnik pravico, da uporabnika oziroma naročnika kadarkoli izključi iz programa.

 

4. NAROČILO STORITEV

 • Vsaka fizična oseba, ki želi naročiti storitev, ki je dostopna na spletni strani https://www.vibraplus.net/ oziroma ki jo ponuja Mihaela Lederhas, lahko to stori na več načinov, in sicer z izpolnitvijo obrazca na spletni strani https://www.vibraplus.net/ , ali z oddajo naročila preko elektronskega naslova, telefona ali po pošti.

 • Naročilo je veljavno, če vsebuje vsaj naslednje (osebne) podatke:

  1. storitev, ki se naroča

  2. ime in priimek naročnika

  3. ter kontaktne podatke – telefonska številka ali elektronski naslov.

 • Naročnik, ki odda naročilo za opravo storitev, z oddajo obrazca na spletni strani oziroma z oddajo naročila na način, opisan v prejšnji točki, poda izrecno soglasje k sprejemu teh splošnih pogojev.

 • V trenutku, ko je bila storitev že naročena ter plačana, lahko naročnik odstopi le v primeru, da ponudnik storitve še ni pričel izvajati, vendar najkasneje 3 dni pred pričetkom izvajanja storitev. V primeru programa se za datum začetka izvajanja storitve  šteje dan, ko je udeleženec-ka programa prejel-a uvodno gradivo. V primeru, da se je storitev, ki je že bila plačana, tudi že pričela izvajati, naročnik ne more več odstopiti od naročila in ni upravičen do povračila plačanih sredstev. V primeru odstopa pred začetkom izvajanja storitve se znesek že plačane storitve ne vrača, lahko pa se uporabi za ostale storitve, ki jih nudi ponudnik storitve.

 • V primeru, da je bila storitev naročena ter plačana, vendar obstajajo razlogi na strani ponudnika, zaradi katerih storitve oziroma programa ne bo mogoče izvesti, se naročnik s sprejemom predmetnih splošnih pogojev strinja, da se mu že vplačana denarna sredstva vrnejo na transakcijski račun, s katerega je bilo opravljeno nakazilo, in sicer najkasneje v roku 14 (štirinajstih) delovnih dni po obvestilu naročniku, da storitve oziroma programa ne bo mogoče opraviti. V primeru, da nakazilo ni bilo opravljeno s transakcijskega računa, je dolžan naročnik nemudoma sporočiti številko transakcijskega računa, na katerega se lahko izvede vračilo sredstev, naročnik pa je v takšnem primeru dolžan vračilo sredstev izvesti najkasneje v roku 14 (štirinajstih) delovnih dni po prejemu obvestila o številki transakcijskega računa naročnika.

 • Glede na naravo storitev, ki jih ponuja Mihaela Lederhas, se naročnik storitev izrecno strinja, da od ponudnika ne bo zahteval povračila škode v primeru neizvedbe naročenih storitev oziroma programov.

 

5. CENE IN NAČIN PLAČILA

 • Cene storitev, ki so objavljene na spletni strani https://www.vibraplus.net/ oziroma storitve, ki jih ponuja Mihaela Lederhas, so v evrih brez DDV (nisem zavezanec za DDV).

 • Za informacijske proizvode, programe in svetovalne pakete, kjer cene na spletni strain niso objavljene, se cene plačajo vnaprej oz. skladno s pogoji, predstavljenimi na sestanku (telefonskem, Skype ali osebnem).

 • Ponudnik si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti cene. V primeru, da se po tem, ko je bila storitev že naročena, spremeni cena te storitve, velja za naročnika cena, objavljena v trenutku oddaje naročila. Naročnik lahko naročene izdelke plača po predračunu, z nakazilom na TRR VIBRAPLUS, Mihaela Lederhas, s.p., Majcigerjeva 1, 2000 Maribor.

 • Z namenom zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic si upravljavec pridrži pravico obvestiti pristojne organe o morebitnih zlorabah oziroma sumljivih ter neobičajnih rabah kreditnih ali plačilnih kartic, ki bodo kot plačilno sredstvo uporabljene v procesu plačila za naročilo. V kolikor naročnik ne vnese zahtevanih podatkov v trenutku opravljanja plačila s kreditno ali plačilno kartico, je lahko to ovira za izvedbo naročila, za katero upravljavec spletne strani ne odgovarja.

 

6. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

 • Upravljavec spletne strani https://www.vibraplus.net/ se bo ves čas trudil obiskovalcem omogočiti nemoten dostop do spletne strani, vendar ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nemožnosti uporabe te spletne strani, če je do tega prišlo zaradi okoliščin, ki ne izhajajo iz njegove sfere.

 • Upravljavec spletne strani prav tako ne odgovarja škodo, ki je posledica uporabe internetne mreže, kot so na primer prekinitev storitev s strani ponudnika internetnih storitev, zunanji vdor ali računalniški virusi.

 • Upravljavec osebnih podatkov ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob naročilu storitev.

 • Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi lahko uporabniku ali naročniku nastala ob naročilu ali izvedbi oziroma udeležbi v programih in ostalih storitvah, ki jih ponuja Mihaela Lederhas, oziroma ki jih slednja promovira. Vsak uporabnik ali naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev na katerega izmed predvidenih načinov, kot so opredeljeni v teh splošnih pogojih, izrecno sprejema odgovornost za vse morebitne posledice v okviru opravljenih storitev.

 • V primeru, da Mihaela Lederhas oziroma z njene strani pooblaščena oseba promovira program oziroma storitev drugega ponudnika, veljajo za morebitnega naročnika oziroma uporabnika splošni pogoji, ki jih objavi tisti ponudnik. V tem primeru se glede morebitne škode ter odgovornosti uporabljajo določbe splošnih pogojev oziroma pravil programa drugega ponudnika, Mihaela Lederhas pa za morebitno škodo, ki bi naročniku oziroma ponudniku nastala iz tega programa ali opravljene storitve, ne odgovarja.

 • Ponudnik prav tako ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku ali naročniku zato, ker v okviru programa oziroma storitve ni sledil danim navodilom ali ker je pridobljena sredstva, znanja ali materiale uporabljal na nedovoljen oziroma nepredviden način.

 • Mihaela Lederhas ali z njene strani pooblaščena oseba kot ponudnik ali kot promotor ne odgovarja za uspeh ponudnika oziroma naročnika storitev oziroma programa, prav tako ne daje nikakršnega zagotovila, da bo uporabniku oziroma naročniku vsebina storitve oziroma programa ustrezala. Uporabnik oziroma naročnik se s sprejemom teh splošnih pogojev strinja, da je v celoti odgovoren za svoj uspeh v programu oziroma v okviru storitev, ki jih je naročil.

 

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 • Upravljavec osebnih podatkov ter upravljavec spletne strani https://www.vibraplus.net/ je VIBRAPLUS, Mihaela Lederhas, s.p., Majcigerjeva 1, 2000 Maribor.

 • Upravljavec spletne strani https://www.vibraplus.net/ se zaveže hkrati kot upravljavec osebnih podatkov varovati, hraniti in obdelovati osebne podatke obiskovalca spletne strani ter morebitnega uporabnika ali naročnika skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Hkrati se zaveže uporabiti vse ustrezne organizacijske, tehnične in druge postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava.

 • Obiskovalec spletne strani, ki postane uporabnik ali naročnik, s posredovanjem svojih osebnih podatkov oziroma z oddajo naročila ter s sprejemom predmetnih splošnih pogojev podaja izrecno soglasje ter skladno z določili ZVOP-1 tudi osebno privolitev, da sme upravljavec obdelovati osebne podatke, ki jih je le-ta posredoval, in sicer za namene izdelave analiz ter za namene ponujanja blaga in storitev (neposredno trženje). V primeru, da je neposredno ob registraciji označil, da določenih obvestil ne želi prejemati, se upravljavec osebnih podatkov zaveže, da mu takšnih obvestil ne bo pošiljal.

 • Skladno s 30. členom ZVOP-1 lahko uporabnik ali naročnik kadarkoli zahteva vpogled v katalog zbirko svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje upravljavec osebnih podatkov. Slednji mu mora na njegovo zahtevo tudi potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje in kopiranje. Prav tako mora upravljavec osebnih podatkov na zahtevo registriranega uporabnika slednjemu posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, mu posredovati seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podali in za kakšen namen, dati mu mora informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave, dati mu mora tudi informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem, ter registriranemu uporabniku pojasniti tehnične postopke odločanja v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

 • Uporabnik ali naročnik lahko kadarkoli zavrne uporabo in obdelavo ter hrambo svojih podatkov, zbranih neposredno ob posredovanju osebnih podatkov ali naročilu ali kasneje v postopku spreminjanja le-teh. Takšno zahtevo lahko registrirani uporabnik odda pisno preko pošte ali preko elektronske pošte. Upravljavec osebnih podatkov se zaveže, da bo glede na zahtevo uporabnika ali naročnika nemudoma, najkasneje pa v rok 15 (petnajst) dni od prejema zahteve, preprečil uporabo osebnih podatkov registriranega uporabnika. O tem bo v roku 5 (pet) dneh na isti način, kot je prejel zahtevo, obvestil uporabnika ali naročnika, ki je to zahteval.

 • Uporabnik ali naročnik, ki ne želi, da mu upravljavec spletne strani https://www.vibraplus.net/ pošilja obvestila ali ponudbe, ima možnost podaje odjave. Odjava se poda s klikom na povezavo, ki je dostopna v prejetem elektronskem sporočilu s strani upravljavca osebnih podatkov. Odjava se opravi nemudoma, v primeru tehničnih težav pa najkasneje v roku 15 dni od prejema zahteve za odjavo.

 • Uporaba in varstvo osebnih podatkov je podrobneje opredeljeno v Politiki zasebnosti.

 • Spletna stran https://www.vibraplus.net/ uporablja piškotke za lažjo povezavo obiskovalca oziroma uporabnika in personalizacijo morebitnih naročenih storitev. Piškotek je manjša datoteka, ki ga spletno mesto, ki ga uporabnik oziroma obiskovalec spletne strani obišče, pošlje brskalniku in se shrani na računalniku ob obisku spletne strani. Piškotki ne dovoljujejo branja podatkov, ki jih ima obiskovalec oziroma uporabnik shranjene na svojem trdem disku, temveč ti ostanejo zaupni.

 • Obiskovalec spletne strani lahko nastavitve na svojem računalniku prilagodi, tako da piškotke izključi ali jih pogojno uporablja, lahko pa jih tudi izbriše, kar lahko povzroči, da ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletnega mesta. Če obiskovalčev spletni brskalnik ali obiskovalec piškotek zavrne, je lahko dostop do storitev na spletni strani https://www.vibraplus.net/ omejen ali onemogočen.

 • Ko obiskovalec, ki želi postati uporabnik oziroma naročnik, naroči program oz. katero od storitev, dostopno na navedeni spletni strani, naroči storitev ali pošlje svoje osebne podatke, poda tudi izrecno in osebno soglasje za namestitev piškotkov ter izrecno privolitev, da se lahko uporabljajo in obdelujejo tudi drugi podatki, vključno z možnostjo obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval za namene neposrednega trženja.

 

8. AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

 • Vsa besedila, slike, ilustracije, fotografije, glasba, posnetki in podobno, ki so objavljene na spletni strani https://www.vibraplus.net/ ali v okviru programa, so avtorsko delo ter uživajo zaščito skladno z določili zakonodaje s področja avtorskega prava ter prava intelektualne lastnine. Obiskovalec spletne strani ima pravico uporabljati vsebino spletne strani izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo. Kakršna koli drugačna uporaba vsebine spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je izrecno prepovedana skladno z zakonodajo s področja avtorskega prava ter prava intelektualne lastnine.

 • Prepovedana je kakršna koli neupravičena ter nedovoljena uporaba hiperpovezave spletne strani https://www.vibraplus.net/ , razen z izrecnim dovoljenjem podjetja Mihaele Lederhas.

 • Vsaka storitev oziroma program, ki je objavljen na spletni strani https://www.vibraplus.net/ oziroma ki ga ponuja Mihaela Lederhas, je avtorsko delo ponudnika oziroma druge pravne ali fizične osebe, za katero ponudnik promovira storitev ali program. Kakršna koli neupravičena uporaba vsebine programov oziroma storitev (npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) oziroma prejetih predmetov, listin ter brošur v okviru programa v komercialne namene je prepovedana.

TRGOVINA

 

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za elektronsko poslovanje. Splošni pogoji poslovanja urejajo poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

 

Kupec z oddajo naročila, na način kot to določajo splošni pogoji poslovanja, potrjuje sprejem splošnih pogojev poslovanja ponudnika.

 

S trgovino VIBRAPLUS (v nadaljevanju: trgovina) upravlja podjetje VIBRAPLUS, Mihaela Lederhas, s.p., Majcigerjeva 1, 2000 Maribor, ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju ponudnik).

Dostopnost informacij:

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra)

 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, naslov)

 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami)

 • dostopnost izdelkov pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave)

 • vse cene (prikazano ali že vsebujejo davke in stroške dostave)

 • način plačila in dostave

 • časovno veljavnost ponudbe

 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,

 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 

Pravica do odstopa od nakupa

Kupec ima pravico, da skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov, zlasti členov 46c in 43č, v 15 dneh podjetju sporoči, da odstopa od naročila, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. V takšnem primeru je kupec dolžan nositi stroške, ki nastanejo ponuniku pri vrnitvi predmeta nakupa. O odstopu od naročila in nameravanem vračilu izdelka mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 15 dneh od prejetja blaga na e-naslov mihaela.vibraplus@gmail.com, blago pa vrniti v nadaljnjih 15 dneh. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je poštna pošiljka oddana v roku.

Zakon o varstvu potrošnikov v 43. členu določa izjeme, za katere stranka po zakonu nima možnosti vračila:

 • Če je izdelek narejen po navodilih potrošnika in prilagojen njegovim potrebam ali če gre za pokvarljiv izdelek ali izdelek, ki mu je že potekel rok uporabe;

 • Če gre za dobavo prehranskih izdelkov in je plastična embalaža odprta in/ali poškodovana,

 • Če gre za dobavo avdio ali video posnetkov, če je potrošnik odprl varnostni pečat;

 • Če gre za dobavo časopisov, revij in periodičnih publikacij;

 • Pri nakupu podaljšane garancije.

Vrnjeno ali reklamirano blago mora biti vrnjeno zapakirano v originalni embalaži brez vidnih znakov uporabe, z vsemi priročniki in garancijskimi potrdili. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Vrnjenemu blagu mora biti obvezno priložena kopija originalnega računa in številka TRR-ja za vračilo kupnine.

V primeru vračila izdelka iz razloga reklamacije mora kupec vrniti izdelek najkasneje v 15 dneh po odstopu od pogodbe. Vračilo plačila bo ponudnik opravil takoj, ko je to mogoče, najkasneje v 30 dneh po sprejemu kupčevega sporočila o odstopu od pogodbe. Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano v originalni embalaži in v nespremenjeni količini. Ne sme ga uporabljati.

Cene in veljavnost ponudbe

Vse cene na spletni strani so v evrih in so  dokončne glede na dan naročila in ne vsebujejo DDV (nisem zavezanec za DDV). Po zaključku nakupa boste prejeli potrditev prejema naročila preko e-pošte z vsemi podrobnostmi o vašem naročilu.
Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in ostali pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.
Ponudnik izda kupcu račun na trajnem mediju. Vrednost DDV-ja in strošek poštnine sta razvidna iz cenika na strani za naročilo in v e-mail sporočilu, ki ga dobite po potrditvi naročila.
Pridržujemo si pravico do napak pri opisu, ceni in roku dostave. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Načini plačila

Naročene izdelke plačate po povzetju.
V naprej ne plačujete ničesar, pač pa odkupnino poravnate poštarju neposredno ob prevzemu paketa, pošta bo nakazala prejet denar na TRR račun ponudnika. Če ob dostavi niste dosegljivi, boste prejeli obvestilo o pošiljki, katero lahko prevzamete na Pošti Slovenije v 14. dneh, odvisno od izbranega načina dostave.

Plačilo z PayPal vmesnikom.
V naprej plačate celotno kupnino vključno s poštnino. Ob prevzemu paketa Vam ni potrebno plačati ničesar.

(Stroški pošiljanja v Sloveniji znašajo 3.50€).

Dostavo izdelkov vršimo preko Pošte Slovenije.

Dostava naročenih izdelkov v naši spletni trgovini se izvede v najkrajšem možnem času in je odvisna od razpoložljivosti izdelkov. Izdelke bomo dostavili na naslov, katerega ste navedli ob registraciji oz. nakupnem postopku, priporočamo vam, da navedete naslov na katerem se nahajate v dopoldanskem času. Prav tako priporočamo, da napišete mobilno številko, na kateri ste dosegljivi v dopoldanskem času. Naročeni izdelki bodo v večini primerov odposlani še isti dan od naročila oz. najkasneje v roku dobave, ki je napisan pri posameznem izdelku. Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe izdelkov in roka dobave.

Naročene izdelke lahko prevzamete tudi osebno brez stroškov poštnine na lokaciji Vibraplus, Mihaela Lederhas s.p., Majcigerjeva 1, 2000 Maribor.

Reklamacije in vračila blaga

V kolikor je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga je dolžan vrniti oziroma izročiti podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 30 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe mora ponudnik v 30 dneh po prejemu blaga vrniti vsa prejeta plačila, ki so bili potrošniku zaračunani ob sklenitvi pogodbe (oddaji naročila). Ponudnik vrne prejeta plačila potrošniku na njegov TRR račun, ki ga potrošnik navede pri vračilu. Vračila se ne vračajo gotovinsko.. Vrnjenemu blagu mora biti obvezno priložena kopija originalnega računa in številka TRR-ja za vračilo kupnine.

V primeru reklamacije ali potrebe po dodatnih informacijah nam lahko pišete na mihaela.vibraplus@gmail.com.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga (kupec krije strošek vračila blaga). Uporabnik mora izdelke vrniti nepoškodovane.

Izdelek pošljete skupaj z originalnim računom, ter številko vašega TRR-ja za vračilo kupnine na naslov poslovalnice:

Vibraplus, Mihaela Lederhas s.p., Majcigerjeva 1, 2000 Maribor.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika, kopija pa se avtomatsko pošlje na e-mail naslov kupca. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Izdelek, katerega želite vrniti, mora biti :

 • neuporabljen, nenošen, čist in nepoškodovan, s pritrjenimi etiketami in v originalni embalaži,

 • izdelke, ki so prodani v originalni embalaži, je potrebno vračati v originalni embalaži z originalnimi etiketami

 • če ste izdelek že začeli uporabljati, odstop od pogodbe in vračilo izdelka več ni mogoč.

 • priporočamo, da previdno odprete embalažo in jo obdržite v nespremenjenem stanju, na izdelku pa obdržite pritrjene etikete, dokler niste prepričani, da je izdelek ustrezen.

Postopek nakupa

Nakup na vseh spletnih straneh podjetja Vibraplus, Mihaela Lederhas, s.p. izvedete tako, da v obrazec za naročilo vpišete vaše podatke in kliknete na gumb za naročilo.

 • Izbira artikla: V obrazcu za naročilo izberete ustrezen izdelek oz. količino, ki jo želite naročiti. Pred klikom na gumb za naročilo so vam na spletni strani vedno dostopni podatki o izdelku, ki ga naročate.

 • Potrditev naročila: Ko oddate naročilo boste preusmerjeni na spletno stran s sporočilom, da je vaše naročilo sprejeto. Poleg tega boste na vpisani e-mail naslov dobili potrdilo o naročilu z vsemi podatki glede vrste izdelka, količine, končne cene in datuma dostave.

 • Preklic naročila: Ko uporabnik odda naročilo, prejme elektronsko pošto o potrditvi prejema naročila. Uporabnik ima pravico naročilo preklicati, preden prejme elektronsko obvestilo ponudnika, da je bila pošiljka odposlana ali naročena k dobavitelju blagovnih znamk. Za preklic naročila pošlje uporabnik ponudniku elektronsko sporočilo. Zahteva za preklic mora vsebovati ime in priimek uporabnika, naslov, številko naročila in datum naročila, v zadevi ( e- pošta), mora biti napisano: PREKLIC NAROČILA in ŠTEVILKA NAROČILA, katera je zapisana v glavi potrditve naročila, ki jo dobite na vaš spletni naslov takoj po potrditvi/oddaji naročila. Če artikla ni mogoče dobaviti v napisanem roku se kupca o tem obvesti na vpisano telefonsko številko oz. e-mail naslov. Kupec lahko prekliče naročilo tako, da odgovori na e-mail, ki ga je prejel ob naročilu oz. pokliče na telefonsko številko, objavljeno na spletni strani.

 • Odpošiljanje: Vibraplus, Mihaela Lederhas s.p.,  v dogovorjenem roku pripravi in odpošlje blago z dogovorjeno metodo pošiljanja.

 

Z oddajo naročila preko strani se strinjate, da ste FIZIČNA oseba, da kupujete izdelke za osebno uporabo. Kupovanje izdelkov za nadaljnjo prodajo je prepovedano.

Ponudnik je posrednik, ki deluje pod blagovnimi znamkami njegovega dobavitelja.

Spreminjanje naročila

Kupec lahko svoje naročilo prekliče ali spremeni tako, da na spletni strani odda novo naročilo z novimi podatki, na e-mail naslov: mihaela.vibraplus@gmail.com. pa pošlje zahtevek za preklic naročila.

Neprevzeta naročila

V primeru, da kupec ne prekliče pravočasno naročila oz. je odposlano naročilo po 14. dneh vrnjeno nazaj na sedež ponudnika, si pridržujemo pravico zaračunati vse stroške nastale pri pakiranju in pošiljanju paketa, na kupčev naslov. Kupec bo prejel račun s vsemi nastalimi stroški, ki ga mora poravnati najkasneje v 7 delovnih dneh od prejetja računa na predhodni naslov za pošiljko in e-naslov.

Varnost in varovanje osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo uporabili izključno za potrebe izvedbe vašega naročila. Vaše podatke posredujemo naprej na podjetja, ki so odgovorna za pošiljanje izdelkov, če je to potrebno. Za potrebe plačila posredujemo vaše podatke banki. Podatkov ne posredujemo tretjim nepooblaščenim osebam ali podjetjem. Po opravljeni dostavi in potem, ko smo prejeli vaše plačilo, je dostop do vaših podatkov zaprt.

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Naše spletne strani in druge sisteme imamo zaščitene s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi proti izgubi, uničenju, dostopu, spreminjanju in širjenju vaših podatkov s strani nepooblaščenih oseb.

Varstvo otrok

Oglasna sporočila bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Ponudnik ne sme sprejemati naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov.

Ponudnik brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki. Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.


Ponudnik ne zagotavlja točnosti, pravilnosti vsebine objavljene na spletni strani, niti ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti uporabnik zaradi zanašanja na objavljene vsebine.

Uporabnik si mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme pred vstopom v spletno trgovino. Ponudnik si pridržuje pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočanje ali oviro za uporabo spletne trgovine. Ponudnik ni odgovoren za povrnitev morebitne izgube, škode ali stroškov (škoda), ki jih ima uporabnik zaradi prenehanja delovanja spletne trgovine.

Pravica do obveščanja

Imate pravico do neplačljivih informacij o vaših osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov. Če imate vprašanja glede izbrisa, predelave ali uporabe vaših podatkov, se obrnite na: mihaela.vibraplus@gmail.com ali nam pošljite zahtevek po pošti.

Obvestila o stanju naročila: pridržujemo si pravico, da vas na vpisano tel. številko preko vašega e-naslova oz. SMS sporočila obvestimo, ko je vaše naročilo odpremljeno in če artikli niso bili prevzeti na pošti vsaj 5 dni. Če artikli niso bili prevzeti na poslovalnici pošte več kot 5 dni, si pridržujemo pravico klica na posredovano telefonsko številko, kot opomnik, da so bili vaši naročeni izdelki odposlani in čakajo na vaš prevzem.

Obvestila: po prijavi na obvestila bosta vaše ime in vaš elektronski naslov z vašim dovoljenjem uporabljena v reklamne namene, dokler se iz obveščanja ne odjavite. Na prejemanje obvestil se prijavite le, če je ob naročilu obkljukano posebno polje, ki vam omogoča prijavo.

Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne odražajo nujno in v celoti lastnosti izdelka, zato služijo zgolj kot informativni prikaz!

POMOČ STRANKAM in REŠEVANJE SPOROV

 • Obiskovalec, uporabnik, kupec ali naročnik lahko vsa vprašanja, pritožbe ter druge pripombe pošlje na elektronski naslov  mihaela.vibraplus@gmail.com ali neposredno na naslov, VIBRAPLUS, Mihaela Lederhas, s.p., Majcigerjeva 1, 2000 Maribor.

 • Upravljavec oziroma ponudnik se bo trudil pritožbe in morebitne spore reševati na miren način, v kolikor pa to ne bo mogoče, pa je za obravnavanje sporov, ki izhajajo iz razmerja med obiskovalcem, uporabnikom ali naročnikom na eni ter upravljavcem oziroma ponudnikom na drugo, pristojno po zakonu pristojno sodišče.

bottom of page